Privacy Statement

Privacy Statement

 

                          

PRIVACYVERKLARING Van der Avoort Makelaardij

Contactgegevens:

VAN DER AVOORT MAKELAARDIJ B.V.

Transistorstraat 7c

1322 CJ Almere

E-mail: info@avoort.nl

Telefoonnummer: 036-7676000

Persoonsgegevens die wij verwerken

Klanten of opdrachtgevers:

Van der Avoort Makelaardij verwerkt persoonsgegevens van klanten of opdrachtgevers, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Bij contractvorming:

Geslacht; burgerlijke staat, kopie van paspoort of identiteitsbewijs en nummer ID-bewijs, uittreksel uit het bevolkingsregister of Kvk gegevens; De omschrijving en de kenmerken van de woning zoals oppervlakte, inhoud, kadastrale gegevens, WOZ-waarde; vaste lasten, vraagprijs of huurprijs enzovoort;

De kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs vragen wij u omdat wij op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht zijn om onze klanten te identificeren aan de hand van het originele identiteitsbewijs en de gegevens daarvan vast te leggen. Wij maken het BSN-nummer onleesbaar omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking daarvan.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Van der Avoort B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

Administratieve doeleinden;

Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

Om een opdracht tot dienstverlening uit te kunnen voeren;

Om een taxatieopdracht uit te kunnen voeren;

Van der Avoort Makelaardij B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De overeengekomen opdracht


Betalingsgegevens:

Indien u een opdracht aan ons verstrekt, verwerken wij ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van een rekening voor de diensten die Van der Avoort Makelaardij verricht en het ontvangen van betalingen (zoals uw bankrekeningnummer), Grondslag voor deze verwerking is het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan.

Geïnteresseerden in (toekomstige projecten):

Van der Avoort Makelaardij verwerkt persoonsgegevens van geïnteresseerden, ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contracten/nieuwsberichten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Mondeling toestemming, aanmelding via e-mail, via contactformulier website, via websites als funda; inschrijving op informatiebijeenkomsten.


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij voor bovenstaande doelstelling(en) verwerken

Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

Telefoonnummer

E-mailadres

Deze persoonsgegevens worden door Van der Avoort Makelaardij opgeslagen gedurende de periode dat men gezien wordt als een geïnteresseerde.  


Nieuwsbrief:

Van der Avoort Makelaardij verwerkt persoonsgegevens van nieuwsbrief geïnteresseerden, ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

inschrijving door middel van een formulier of (persoonlijke) aanmelding via bv e-mail.


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij voor bovenstaande doelstelling(en) verwerken:

Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

E-mailadres

Deze persoonsgegevens worden door Van der Avoort Makelaardij opgeslagen gedurende de periode dat men aangemeld is.


Geautomatiseerde besluitvorming

Van der Avoort Makelaardij B.V. neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van der Avoort Makelaardij) tussen zit. 


Van der Avoort Makelaardij gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: CRM programma van KOLIBRI voor het digitaal verwerken van een opdracht tot dienstverlening en het aanmelden van een object voor de verkoop/verhuur. 


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Van der Avoort Makelaardij B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Administratie:

Afgeronde dossiers  blijven bewaard:

in een afgesloten archiefkast c.q. digitaal (t.b.v. WWFT en beroepsaansprakelijkheid);

gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht;


Kopie paspoort

Wij bewaren de kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs gedurende een periode van vijf jaar om te kunnen voldoen aan de bewaarplicht in de Wwft.

Analyse websitebezoekers

De gegevens over websitebezoekers worden twee jaar na het bezoek aan de website bewaard, dit zijn de standaardinstelling van Google Analytics.

Delen van persoonsgegevens met derden

Van der Avoort Makelaardij deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van der Avoort Makelaardij  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Van der Avoort Makelaardij uw gegevens niet aan andere derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden, indien u ons hiertoe schriftelijk toestemming voor geeft.

Overzicht van externe partijen voor:

- onze software oplossingen (bijvoorbeeld via ons CRM-systeem Kolibri);

- het verzorgen van de (financiële) administratie

- het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

- verkoper, notaris, aannemer, projectontwikkelaar, kopersbegeleiding, collegiale (andere) makelaar, indien sprake is van een

collegiale opdracht tot verkoop). Van der Avoort Makelaardij verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU

Van der Avoort Makelaardij verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

Minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@avoort.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Van der Avoort Makelaardij  gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van der Avoort Makelaardij en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@avoort.nl invullen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Van der Avoort Makelaardij wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van der Avoort Makelaardij neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bovendien verplichten wij onze ICT provider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.

De volgende maatregelen zijn genomen:

- Alle personen die namens Van der Avoort Makelaardij van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 

- Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen;

- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van de persoonsgegevens en hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via info@avoort.nl.

Wijzigingen

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij een melding op de website plaatsen en u per e-mail van de wijziging op de hoogte brengen.


Vragen

Mocht u naar aanleiding van ons Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebben neem dan contact met ons op.

Contactpersoon: René van der Avoort 06-19007255Uitgelicht aanbod

Onze nieuwste woningen in beeld

Bekijk ons volledige aanbod